loading
טופס הרשמה מקוון
מצב משפחתי
תאריך לידה

ע״י שליחת טופס הרשמה זה הינך מסכים/ה לשלם דמי הרשמה ע״ס 500 ש״ח. דמי ההרשמה אינם ניתנים לביטול - שכר הלימוד הינו 22,000 ש״ח לשנת לימודים.